Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu LSR 

Szanowni Państwo 

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji do 2022 r. w bieżącym okresie na naszym terenie odbywały się zarówno spotkania konsultacyjne, jak i spotkania przedstawicieli grup roboczych z mieszkańcami Gmin tworzących obszar LGD. 

Spotkania i udostępniona ankieta (elektronicznie oraz dostępna bezpośrednio w Biurze LGD) poświęcone są analizie potrzeb oraz zebraniu materiału i wyciągnięcia wniosków z zebranych informacji celem sporządzenia całościowego projektu LRS.  

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag na poniższym formularzu zgłoszenia, gdyż tylko wówczas nasz dokument będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszego obszaru. 

Pobierz forularz zgłaszania uwag >>>> 

**********************************************************************

Szanowni Państwo 

Poniżej przedstwiamy Państwu ankietę związaną z tworzoną nową Lokalną Strategią Rozwoju PROW 2014-2020. Jezeli chcą Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej i planowanej działalności LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz swoje potrzeby jako mieszkańcy gmin członkowskich (Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim) w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 zachęcamy do jej wypełnienia. 

Ankieta jest anonimowa. 

ANKIETA >>>POBIERZ 

Zapraszamy również do wypelniania elektronicznej ankiety dotyczącej tworzonego projektu LSR: 

https://docs.google.com/forms/d/1uL3Nz90sSYeUrRLY2dY_Yh8tljPOELnh6GLgePPvDrU/viewform

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.