Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Szanowni Państwo 

W dniu 19 listopada 2015r. w Biurze LGD w Jugowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej poświęcone wypracowaniu ostatecznej propozycji Celów i zadań do realizacji w ramach opracowywanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz analizie i przygotowaniu diagnozy obszaru LGD. 

Przypominamy Państwu o możliwości konsultowania poszczególnych części projektu LSR przy pomocy formularza zgłaszania uwag. Wszystkie Państwa opienie będą dla Nas bardzo cenne. 

                                                                                                  Zarząd LGD 

CELE I ZADANIA >>>> pobierz   

ANLIZA SWOT >>>> pobierz  - 

DIAGNOZA OBSZARU >>>> pobierz 

Na uwagi do powyższcyh części projektu LSR oczekujemy do 01-12-2015

 

PROJEKT LSR >>>> pobierz 

21-12-2015 >>> Pobierz

Procedura oceny i wyboru operacji >>> pobierz  

Procedura oceny i wyboru - GRANTY >>> pobierz 

Regulamin Pracy Rady >>> pobierz 

Uwagi do Projektu LSR można przekazywać do 25 grudnia 2015r. 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.