Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Harmonogram przewidywanych terminów
podawania do publicznej wiadomości informacji
o możliwości składania wniosków na realizację działań
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Operacje

2010

2011

2012

2013

2014

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


x

x

x

x

x

x

 

Tworzenie i rozwój mikroprzędsiębiorstw

x

x

x

x

x

 

Odnowa i rozwój wsi

x

x

x

x

x

 

Małe projekty

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Harmonogram przewidywanych terminów przedstawia kolejne lata w ujęciu półrocznym:

Rok 2010:

03.03.2010r. - 19.03.2010r. : Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

Rok 2011:

05.05.2011r. - 20.05.2011r. : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Rok 2012:

02.04.2012r. - 23.04.2012r: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

08.10.2012r. - 29.10.2012r.:  Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi

Rok 2013:

11.03.2013 - 27.03.2013r.: Małe projekty,

19.08.2013 - 02.09.2013r.: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty

- w trakcie procedury oceny

21.10.2013 - 05.11.2013r.: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi

Rok 2014:

17.03.2014 - 31.03.2014r.: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

03.06.2014 - 17.06.2014r.: Małe projekty

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.