Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014 - 2020 (LSR) - tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 26/2015 WZC z dn. 28-12-2015r. >>> pobierz 

- pobierz PROW 2014 - 2020 (wersja skrócona)

- pobierz PROW 2014 - 2020 (pełna wersja)

- pobierz Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS)

- pobierz Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020

- pobierz Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

- pobierz Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- pobierz Rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- pobierz Zasady realizacji RLKS

- pobierz Struktura LSR

- pobierz Poradnik w zakresie opracowania LSR na lata 2014 - 2020

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.