Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Rozporządzenie: 

1. Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

>>> pobierz pdf

W ramach realizacji LSR "Partnerstwo Sowiogórskie" planuje realizację dwóch projektów współpracy, w tym jeden o charakterze edukacyjno – inwestycyjnym.

Projekt współpracy pod roboczą nazwą „Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej i czeskiej” ma charakter międzynarodowy. Partnerami projektu będą LGD z województwa dolnośląskiego tj. LGD Ujście Baryczy, LGD Partnerstwo Sowiogórskie oraz partner zagraniczny z Czech: MAS „Sdruženi Splav”. Planowany termin realizacji to 2017 rok.

Budżet projektu współpracy ustalono w granicach 2% budżetu na realizację LSR czyli na 120 000 zł. Głównym celem projektu jest aktywna promocja obszaru partnerów poprzez wymianę doświadczeń związanych z tradycją, kulturą i dziedzictwem lokalnym.

Operacja wpisuje się w dwa cele szczegółowe LSR tj. cel szczegółowy 1.2 Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocną marką turystyczną Gór Sowich – promocja obszaru oraz cel szczegółowy 2.1

Projekt współpracy pn. roboczą „EkoLGD” ma charakter edukacyjno - inwestycyjny. Partnerami projektu współpracy będą LGD z obszaru województwa dolnośląskiego tj. LGD Ujście Baryczy, LGD Partnerstwo Sowiogórskie, LGD Qwsi, LGD Dobra Widawa, województwa opolskiego – LGD Brzesko – Oławska Wieś Historyczna oraz partner zagraniczny.

Budżet projektu współpracy ustalono w granicach 3% budżetu na realizację LSR czyli na 180 000 zł. Głównym celem projektu jest "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”. Projekt ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców, zwłaszcza młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazja). Zostaną przeprowadzone warsztaty dot. m.in. segregacji odpadów, recyklingu, zorganizowany konkurs plastyczny. Zakupione zostaną wzorcowe pojemniki do segregacji odpadów. Wydana zostanie książeczka edukacyjna "Jak prawidłowo segregować odpady” oraz druga publikacja opisująca walory cenne przyrodnicze obszaru LGD, których zachowanie jest szczególnie istotne ze względu na zachowanie czystości ekologicznej regionu. Projekt planuje się do realizacji w latach 2019-2020.

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.