Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Regulamin organu decyzyjnego LGD

1. Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" z dn. 28-12-2015r.  >>> pobierz 

Procedury: 

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR

    2_18072016_>>>pobierz_pdf 

    1_28122015_>>> pobierz pdf

2. Procedury dla projektów grantowych

    2_18072016_>>>pobierz_pdf

    1_28122015_>>> pobierz pdf 

3. Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR

    1_14062016_>>> pobierz pdf 

4. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY      
    KRYTERIÓW

   1_14062016_>>> pobierz pdf 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.