Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

2. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-6937-UM0100016/16 z dn. 19-07-2016r. poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". 

pobierz >>> 

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00015-6933-UM0110007/15 z dn. 20-05-2016r. 

pobierz >>>

 

  • Aneks Nr 1 do umowy ramowej z dnia 17-08-2016 (Zmiana załącznika nr 1 - Strategia LSR) 
    pobierz >>>

 

2_18072016_Zestawienie Rzeczowo - Finansowe ogólne >>> pobierz

1_28122015_Zestawienie Rzeczowo - Finansowe ogólne >>> pobierz 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.