Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Odnowa i rozwój wsi

Celem działania jest poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Głównym beneficjentem będą gminy i ich jednostki, a także organizacje i instytucje mogące kształtować przestrzeń publiczną zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości.


Beneficjent -

  • Gmina
  • Instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
  • Kościół lub związek wyznaniowy
  • Organizacja pozarządowa o statusie OPP


Zakres pomocy -

Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-rekreacyjne, sportowe oraz kulturowe; kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej; budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów


Wysokość pomocy
-

Maksymalnie 500 000 zł. w jednej miejscowości w okresie realizacji PROW 2007 - 2013 lecz nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych (wymagany wkład własny).

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.