Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych w ramach zadań realizowanych dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

Każdy z aktualnych formularzy ofert dostępny jest do pobrania na czas trwania zapytania ofertowego w części: Aktualne zapytania ofertowe

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem, e-mailem) na Formularzu Oferty bądź własnym zawierającym wszystkie wskazane dane przedmiotu zamówienia

2. Oferta jest ważna jeżeli została podpisana przez Oferenta

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura    
   Stowarzyszenia.

4. Oferta najkorzystniejsza zostania wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie w ramach podziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

5. LGD zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny. 

 Osoba uprawniona do kontaktu: Iweta Głód

e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl        tel.: 748716150

***********************************************************

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE 2016

GRUDZIEŃ 2016 

12. Zapytanie ofertowe: Kalendarze książkowe 

pobierz >>> 

ZAKOŃCZONE ZAPYTANIA OFERTOWE 2016

PAŹDZIERNIK 2016

11. Catering: szkolenia >>>>>

10. Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

pobierz >>

złożone oferty pobierz dokument >>> 

9. Zapytanie ofertowe: Wykonanie strony internetowej dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz archiwizacja dotychczasowej strony www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

pobierz >>>

złożene oferty pobierz dokument >>>

WRZESIEŃ 2016

8. Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń dla: 

Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz pracowników biura LGD - 1 szkolenie oraz

Potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej – 2 szkolenia

pobierz >>> 

złożone oferty pobierz dokument >>> 

7. Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie trzech specjalistycznych szkoleń z elementami warsztatowymi dla potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz pracowników biura LGD 

>>> pobierz 

złożone oferty pobierz dokument >>>

WRZESIEŃ 2016

6. Zapytanie ofertowe:  Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli w biurze LGD
    >>> pobierz

złożone oferty: >>> 

5. Zapytanie ofertowe: Szafa metalowa >>> pobierz

złożone oferty: >>>>

LIPIEC 2016 

4. Zapytanie ofertowe: Komputer i urządzenie wielofunkcyjne >>> pobierz dokument

    Złożone oferty >>>>

3. Zapytanie ofertowe: Tablica informacyjna >>> pobierz dokument 

    Złożone oferty >>>>

CZERWIEC 2016 

2. Zapytanie ofertowe: Biuletyn Sowiogórski >>> pobierz dokument 

    Złożone oferty >>>>

1. Zapytanie ofertowe: Wyciąg z LSR >>> pobierz dokument

    Złożone oferty >>>> 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.