Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie to ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwóju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjent -

  • Osoba fizyczna lub prawna
  • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób - obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro.

Zakres pomocy -

Tworzenie lub rozwój w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzieła, transportowych, komunalnych, turystycznych lub związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, magazynowania lub przechowywania towarów, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych.

Wysokość pomocy -

Z uwzględnieniem ilości utworzonych miejsc pracy - maksymalnie 300 000 zł. nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych -
w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub leśnych max. 100 000 zł.

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.