Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Pomoc zostanie udzielona przede wszystkim rolnikom na podjęcie lub rozwinięcie działalności nierolniczej lub z nią związanej w zakresie produkcji lub usług.

Beneficjent -

  • Rolnik
  • Małżonek rolnika
  • Domownik

Zakres pomocy -

Podjęcia lub rozwój działalności w zakresie: usług dla ludności, transportowych, komunalnych, turystycznych, informatycznych, dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, rachunkowości, doradztwa, magazynowania lub przechowywania towarów, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych.

Wysokość pomocy -

Maksymalnie 100 000 zł. w okresie realizacji PROW 2007 - 2013 lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (wymagany wkład własny).

Rolnik mogący ubiegać się o pomoc w ramach PROW 2007-2013 jest to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Domownik jest to osoba, która:

• jest bliska rolnikowi,

• ukończyła 16 lat,

• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

CEL DZIAŁANIA

Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ

Rolnik, jego małżonek lub domownik, który m.in.:

• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

  1.  gminy wiejskiej, lub
  2.  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  3.  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe (Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania pomocy oraz wykaz wspieranych działalności według kodów PKD (bez agroturystyki, która nie podlega obowiązkowi rejestracji) zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (…) (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

• usług dla ludności,

• sprzedaży hurtowej i detalicznej,

• rzemiosła lub rękodzielnictwa,

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

• usług transportowych,

• usług komunalnych,

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

• magazynowania lub przechowywania towarów,

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% lub w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r., szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 80% kosztów kwalifikowalnych operacji

(jeżeli wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi:

• w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz

• w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich - nie mniej niż 10 000 zł)

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:

• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,

• zagospodarowania terenu,

• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,

• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą). Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości:

• 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2010 r.,

• 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r.

źródło: www.arimr.gov.pl

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.