Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

 

Program Leader

Program ten opiera się na podejściu przekrojowym, który w myśl zasady jego stworzenia : myśl globalnie, działaj lokalnie - ma przyczynic się do aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania loklanych inicjatyw.

Podejście typu Leader tworzy siedem zasad, które są podstawą wdrażania programu:

  • partnerstwo, czyli Lokalna Grupa Działania, która jest strukturą skupiającą przedstawicieli trzech sektorów;

  • podejście terytorialne oznacza udzielanie wsparcia finansowego ze środków Leader określonemu terytorium (10-150 tys. mieszkańców), który jest spójny pod względem geograficznym, historycznym, kulturowym, gospodarczym;

  • oddolne podejście oznacza, że mieszkańcy samodzielnie podejmują decyzję  o kierunkach rozwoju danego obszaru i na tej podstawie tworzą Lokalną Strategię Rozwoju (LSR);

  • zintegrowane podejście wyraża się poprzez spójność strategii w odniesieniu do terytorium, zasobów, sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru;

  • innowacyjność to poszukiwanie przez społeczność lokalną nowatorskich rozwiązań, pomysłów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, także poprzez twórcze wykorzystanie istniejącego potencjału obszaru;

  • lokalne finansowanie i zarządzanie oznacza otrzymywanie środków finansowych przez LGD i podejmowanie decyzji o kierunkach ich wydatkowania przez partnerów;

  • współpraca i tworzenie sieci to uczenie się od siebie nawzajem i realizowanie wspólnych projektów przez kilka LGD.

Dzięki tym zasadom program Leader uruchamia rzeczywistą aktywność społeczności lokalnych, zwłaszcza wiejskich. Przejawia się to w realizowaniu przedsięwzięć ważnych dla tych grup mieszkańców.

Zgodnie z założeniami Programu Leader realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Oznacza to podniesienie jakości kapitału społecznego oraz rozwój gospodarczy przy jednoczesnej ochronie i zachowaniu zasobów naturalnych. Przewidziane w ramach LSR dla obszaru Gór Sowich cele oraz przedsięwzięcia w sposób bezpośredni przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych efektów.

Tworzenie nowych miejsc pracy i mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz wsparcie dla rolników w rozwoju działalności pozarolniczej przyczyni się do wzrostu dochodów mieszkańców i rozwoju gospodarczego regionu.

Z punktu widzenia obecnych uwarunkowań niezwykle istotne jest wsparcie podnoszenia jakości kapitału społecznego. Przyczynią się do tego zaplanowane w LSR działania aktywizacyjne, pobudzające mieszkańców do zaangażowania społecznego i członkostwa w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, budujące jednocześnie tożsamość regionalną i wzmacniające więzi społeczne i poczucie odpowiedzialności za zrównoważony rozwój najbliższej okolicy i regionu. Zaplanowane w LSR działania edukacyjne powinny podnieść jakość kapitału społecznego poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych i społecznych mieszkańców obszarów wiejskich.

Oparcie rozwoju oferty turystycznej o walory przyrodniczo - kulturowe spowoduje większą dbałość o ich stan i zachowanie tych walorów dla przyszłych pokoleń. Tworzenie i promocja tej oferty wpłynie na zwiększenie ilości turystów odwiedzających region, a także pośrednio na wzrost dochodów mieszkańców i gmin regionu.

 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.