Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogorskie"

7. Aktualny: 14-06-2016 >>> pobierz 

6. Wersja: 28-12-2015 >>> pobierz 

5. Wersja 16-07-2015 >>> pobierz 

4. Wersja 17-06-2015 >>> pobierz

3. Wersja 16-09-2013 >>> pobierz

2. Wersja 08-06-2010 >>> pobierz

1. Wersja 15-12-2008 >>> pobierz

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.