Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

IX - ostatni nabór w ramach PROW

Szanowni Państwo

        Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 77 801,96 złotych – ostatni nabór

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 03.06.2014r do 17.06.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej.

C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE: formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru IX), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z: - warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w ramach działania Małe projekty

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

Bezpłatne szkolenia przed naborem VIII/2014

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje,

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów

pobierz ogłoszenie o konkursie >>>>> PDF

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

11 MARCA 2014 ROKU o godz. 11.00 - Małe projekty

>>> ZOBACZ OGŁOSZENIE O SZKOLENIU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

>>> pobierz deklarację uczestnictwa

10 marca 2014 ROKU  o godz. 12:00
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

>>> ZOBACZ OGŁOSZENIE O SZKOLENIU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

>>> pobierz deklarację uczestnictwa

 

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

VIII nabór 2014 - 17.03.2014r. - 31.03.2014r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 179 842,21 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – ostatni nabór

limit dostępnych środków: 215 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

                 od 17.03.2014r do 31.03.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: / C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

• Wykorzystanie energii odnawialnej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej

C.O. 3: / C.S. 3.2 Aktywna ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu Gór Sowich.

Przedsięwzięcia:

• Podnoszenie wiedzy o krajobrazie, przyrodzie regionu i historii regionu poprzez szkolenia, publikacje, strony internetowe

C.O. 5: / C.S. 5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, adaptacja i wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do sprzedaży usług lokalnych lub tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VIII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

*****************************************************************

*****************************************************************

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 21.10.2013r. do 05.11.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

17 PAŹDZIERNIK 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 15 października 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

14 październik 2013 roku do godz. 12:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150
 • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA: >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Małe projekty” a cele oraz         przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 11:30 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:30 – 11:45 – przerwa;

11:45 – 12:45 – Zasady i reguły wsparcia dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:45 – 13:45 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty” oraz „odnowa i rozwój wsi”; Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczanie projektów – konstrukcja wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.

13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

*********************************************************************

*********************************************************************

VII konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

21.10.2013- 05.11.2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS >>> treść ogłoszenia

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi”, limit dostępnych środków: 695 881,19 złotych

2. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.

Małe projekty, limit dostępnych środków: 243 271,85 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 21.10.2013r. do 05.11.2013r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celom ogólnym:

Cel ogólny

1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej. Cele szczegółowe:

1.1. Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej powodujący wzrost dochodów w regionie.

1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Cel ogólny

5: Tworzenie w regionie miejsc i warunków do rozwoju i do zamieszkania ludzi młodych i aktywnych. Cele szczegółowe:

5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83,

57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - VII nabór 10/2013), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

VI konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 19.08-02.09.2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS (treść ogłoszenia)

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

limit dostępnych środków: 100 000,00 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

limit dostępnych środków: 385 000,00 złotych;

3. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 400 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 19.08.2013r. do 02.09.2013r.

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”:

ul. Główna 83

57 - 430 JUGÓW

w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w Biurze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” (Tel./fax.: 74 87 16 150)
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - VI nabór 08/2013),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (w przypadku operacji z pkt. 1 i 2)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

**********************************************************************

>>>

V konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 11.03.-27.03.2013r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 200 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 11.03.2013r. do 27.03.2013r.

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - V nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru co najmniej 8 pkt.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

**************************************************************************

 

IV konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 8-29.10/2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin:

Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311  
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
                                                     limit dostępnych środków: 391 428,50 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
                                                     limit dostępnych środków: 199 429,00 złotych;

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,
                                                      limit dostępnych środków: 524 468,00 złotych

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
   się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,
                                                     limit dostępnych środków: 436 460,82 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 08.10.2012r. do 29.10.2012r. do godz. 12:00

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - IV nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

BEZPŁATNE SZKOLENIE działania 311 i 312

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku
z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 08.10.2012r. do 29.10.2012r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania
312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

18 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 17 września 2012r. do godz. 15:00

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

17 września 2012 roku do godz. 10.00

Za pośrednictwem formularza             >>>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150 lub
 • na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA :                                              >>> pobierz program (PDF)

• Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych
  strategii rozwoju” oraz działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz
  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 10 minut;

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i
  rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia
  bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem
  finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu – 75 minut;

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie
  rodzaju kosztów kwalifikowalnych możliwych do poniesienia w ramach obydwóch
 działań z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków
 przez Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk dotyczy inwestycji budowlanych –
 uwagi dotyczące poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pozwoleniowej
 (kategorie obiektów, na które możliwe jest wsparcie finansowe) oraz kosztorysu
 – 60 minut;

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w
  kierunku działalności nierolniczej” - kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do
  podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte
  wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu. Z uwagi na
  fakt, że koszty kwalifikowalne do obydwóch działań są zbieżne, to nie przewiduje się
  dodatkowego omówienia tego punktu przy „Różnicowaniu” – 75 minut;

• Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu
  Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez
  Beneficjentów błędy – 80 minut;

• Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję
  Wdrażającą – 15 minut;

• Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z Lokalnej
  Strategii Rozwoju – 35 minut;

• Zakończenie i podsumowanie szkolenia – 10 minut.

W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

*********************************************************************

*********************************************************************

*********************************************************************

BEZPŁATNE SZKOLENIE MP ORAZ OiRW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku
z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 08.10.2012r. do 29.10.2012r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

26 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 10:00 (środa)

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 25 września 2012r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

24 września 2012 roku do godz. 12.00 

Za pośrednictwem formularza              >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150
 • lub  na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA:                                              >>> pobierz program (PDF)

10:00 - 10:10 - Przywitanie i omówienie programu;

10:10 - 10:30 - Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2OO7-2O73;

10:30 - 11:00 - Lokalna Strategia Rozwoju - ,,małe projekty" a cele oraz przedsięwzięcia,
                      lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 - 11:30 - Lokalna Strategia Rozwoju - ,,Odnowa i rozwój wsi" a cele oraz
                      przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram
                      konkursów;

11:30 - 11:45 - Przerwa;

11:45 - 12:45 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji ,,Odnowa i rozwój wsi" oraz ,,Małe
                      projekty" - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty
                      kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:45 - 13:45 - Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach
                      operacji ,,Małe projekty'' oraz ,,Odnowa i rozwój wsi";

13:45 - 14:00 - Przerwa;

14:00 - 16:30 - Warsztaty i konsultacje - omówienie formularzy wniosku dla operacji
                      ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty", omówienie załączników
                      oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów,
                      konsultacje pomysłów na operacje w ramach operacji ,,Odnowa i rozwój
                      wsi" oraz ,,Małe projekty";

16:30 - zakończenie szkolenia.

*************************************************************

Informujemy, iż wnioski złożone przez Beneficjentów o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach ogłoszonego przez LGD Partnerstwo Sowiogórskie konkursu w terminie 02-23.04.2012 w dniu 23.05.2012 zostaly złożone do Instytucji Wdrażających odpowiednio:

Małe projekty - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich;

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

Beneficjentom MP zaliczającym VAt jako koszt kwalifikowalny operacji przypominamy o konieczności wystąpienia do Krajowej Informacji Podatkowej Ul. Dekana 6 64-100 Leszno z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) - czas oczekiwania na wydanie interpretacji to 3 miesiące.

*************************************************************

W dniu 23.04.2012r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

W ramach trzeciego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 12 wniosków, z czego dziewięć z nich dotyczyło operacji "Małe projekty", dwa z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" i jeden: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Lista złożonych wniosków Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>

Lista złożonych wniosków Małe projekty >>>

Lista złożonych wniosków Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>>

 

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 2012

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin:

Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłasza

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- limit dostępnych środków: 200 000,00 zł.

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

- limit dostępnych środków: 592 069,73 zł.

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

Termin składania wniosków:

od 2 kwietnia 2012r. do 23 kwietnia 2012r. do godz. 12.00

Miejsce i tryb składania wniosków:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe: formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

* w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,

* na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (zakładka dokumenty do pobrania),

a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z: - warunkami wsparcia w ramach LSR - co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR - co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

******************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - 19.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania Małe projekty (zorganizowane dla potencjalnych beneficjentów przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek) odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD, tj.

ul. Kasprowicza 47 57- 450

Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich - kierunek w lewo na Sokolec / Harendę - 200 m za Harendą po lewej stronie.

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów - 15.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie", tj.

ul. Kasprowicza 47,

57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

************************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów - 15.03.2012r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 02.04.2012r. do 23.04.2012r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

15 MARCA 2012 ROKU GODZ. 11.00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 14 marca 2012r.

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

14 marca 2012 roku do godz. 10.00

- Za pośrednictwem formularza        >>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa 

- na nr fax.: 74 87 16 150 

- na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA :                >>> pobierz program (PDF)

• Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu.

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowanych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie rodzaju kosztów kwalifikowanych możliwych do poniesienia w ramach działania 311 i 312 z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk na inwestycje budowlane – uwagi dotyczące poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pokoleniowej (kategorie obiektów, na które możliwe jest wsparcie finansowe.

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu.

• Koszty kwalifikowane dla działania 311 i 312

• Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy dla działań 311 i 312

• Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą

• Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z LSR

• Zakończenie i podsumowanie szkolenia W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (8x45 min.) w tym dwie przerwy

**************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - 19.03.2012r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 02.04.2012r. do 23.04.2012r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj.

- na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek)

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

19 MARCA 2012 ROKU GODZ. 11.00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150 LGD

„Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 16 marca 2012r.

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

15 marca 2012 roku do godz. 12.00

-  Za pośrednictwem formularza             >> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

- na nr fax.: 74 87 16 150

- na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA :                              >>> pobierz program (PDF)

11 - 11.30

 • Wstęp :

Leader w ramach PROW 2007-2013-

Lokalna Strategia Rozwoju – cele oraz przedsięwzięcia;

Zadania możliwe do sfinansowania w ramach operacji

11.30 – 13.00 „ Małe projekty”:

 • Zasady i reguły wsparcia;

Beneficjenci, warunki i tryb przyznania pomocy;

Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane;

Zasady udzielania doradztwa oraz konsultacji;

Harmonogram naborów

Przerwa

13.30 – 15.00

 • Dokumentacja konkursowa:

Omówienie wniosku;

Załączniki do wniosku w tym lokalne kryteria wyboru,

 • Konsultacje / pytania 

Przewidywany czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych (5x45 min. szkolenie; 3x45 min. konsultacje) w tym dwie przerwy

WOLONTARIAT

            Dobiegający końca 2011 roku jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. Unia Europejska przez ten rok chciała sprawić aby pomaganie innym stało się modne, jako nowy model komórki w społeczeństwie. Wolontariuszem może być każdy, a pomagając innym, pomagamy sobie. Pewno niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że mamy rok wolontariatu. Wolontariat w każdym kraju UE ma problemy. Jednakże w Polsce widoczny jest bardzo brak zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w pokoleniu seniorów. Jest to zagadnienie, które charakteryzuje się u nas niskim prestiżem społecznym. W kraju byłego bloku komunistycznego przez starsze pokolenie wciąż jest kojarzony z obowiązkowymi pracami społecznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na niezmiennie mało różnorodną ofertę pracy dla wolontariuszy. Rolą organizacji pozarządowych jest stwarzanie struktur, w których miejsce dla siebie mogłyby znaleźć młodzież, osoby pracujące i aktywni seniorzy. Każda z tych grup może zaoferować społeczeństwu coś innego. Należy podkreślić, że wolontariat jest działalnością bezpłatną, lecz trudno mówić, że jest bezinteresowny. Nawet najbardziej idealistycznie nastawieni wolontariusze, którzy chcą tylko pomagać innym i zmieniać świat na lepsze, otrzymują coś w zamian – nowe umiejętności, doświadczenie, satysfakcję. Wolontariat przynosi duże korzyści psychologiczne, pozwala poczuć się potrzebnym, odzyskać godność, ale także zdobyć kwalifikacje, które pomogą w znalezieniu lepszej pracy, awansie społecznym.

Urząd Gminy Walim oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie" szuka wolontariusza.

Wolontariuszowi oferujemy: - pracę w samodzielnym zespole - partnerską atmosferę - zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

Korzyści dla wolontariusza: - zdobycie doświadczenia - praca w ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską /w LDG/

Więcej informacji pod nr telefonu 666 038 466 oraz 74/87 16 150

Kilka cennych wiadomości o wolontariacie

Wolontariusz wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego na podstawie umowy cywilnej zwanej porozumieniem. Zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia określany jest wspólnie przez korzystającego i wolontariusza. Z naszym wolontariuszem podpiszemy porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni. Z mocy ustawy wolontariusz będzie objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Zapraszamy!

 

**************************************************************

Uwaga Beneficjenci konkursów!

ZMIANA KSIĘGI WIZUALIZACJI znaku PROW na lata 2007 -2013

Uprzejmie informujemy, iż od 20 lipca 2011 r. obowiązuje nowa "Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2007 -2013", z której należy korzystać przy okazji realizacji wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych. W księdze zawarto również m.in. sposób oznaczenia artykułów promocyjnych w mediach, sposób zamieszczania logotypów na różnego rodzaju "gadżetach", słodyczach itp. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami oraz o prawidłowe stosowanie logotypów podczas realizacji operacji w ramach pomocy technicznej. Księga dostępna jest również na stronie internetowej MRiRW oraz w zakładce "pliki do pobrania".

************************************************************************

 

Informujemy, iż wnioski złożone przez Beneficjentów o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

w ramach ogłoszonego przez LGD Partnerstwo konkursu w terminie 05.05-20.05.2011 w dniu 30.06.2011 zostaly złożone do Instytucji Wdrażających odpowiednio: 

Małe projekty - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich; Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu; ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

Beneficjentom MP zaliczającym VAt jako koszt kwalifikowalny operacji przypominamy o konieczności wystąpienia do Krajowej Informacji Podatkowej Ul. Dekana 6 64-100 Leszno z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) - czas oczekiwania na wydanie interpretacji to 3 miesiące.

*********************************************************************

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 21.06.2011r.

W ramach drugiego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 11 wniosków, na mocy podjętych uchwał wszystkie złożone wnioski zostały wybrane do finansowania przez LGD "Partnesrtwo Sowiogórskie".

Listy wniosków sporządzonych w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej                                                                             >>>

Listy wniosków sporządzonych w ramach operacji Małe projekty                       >>>

*****************************************************

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

ZAKOŃCZONY!

W ramach drugiego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 11 wniosków, z czego dziesięć z nich dotyczyło operacji "Małe projekty", a jeden "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej". 

Lista złożonych wniosków Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  >>>

Lista złożonych wniosków Małe projekty >>>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”  w związku
z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (rolnik; jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników; małżonek rolnika)

                                                                                                                                       >>>> więcej

Bezpłatne szkolenie informacyjno - konsultacyjne - 12.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków
(od 05.05.2011r. do 20.05.2011r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
tj. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek) 

                                                          więcej >>>>

***************************************************

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy: 2011

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- limit dostępnych środków: 200 000,00 zł.

>>> więcej

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

tzw. „Małych Projektów”

- limit dostępnych środków: 200 000 zł.

>>> więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 5 maja 2011r. do 20 maja 2011r. do godz. 1200

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”:

ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30 Tel./fax.: 74 87 16 150

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

***********************************************************

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy: 2010

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" działające na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi"

więcej >>

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów"

więcej >>

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

OD 3 MARCA DO 19 MARCA 2010R. DO GODZ. 15.00

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”: ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30 Tel./Fax.: 74 87 16 150

Najczęściej zadawane pytania >>

Lista złożonych wniosków - Odnowa i rozwój wsi >>

Lista złożonych wniosków - Małe projekty >>

Lista operacji "Małe projekty" wybranych do dofinansowania >>
ustalona wg punktów uzyskanych w drodze głosowania - pdf

Lista operacji "Odnowa i rozwój wsi" wybranych do dofinansowania >>
ustalona wg punktów uzyskanych w dordze głosowania - pdf

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.