Spotkanie grupy roboczej

W dniu 17 maja 2023r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami gmin członkowskich – ich włodarzami oraz członkami grupy roboczej i zarządu. Uczestniczyli w nim: Prezes Zarządu LGD – Pani Dorota Konieczna –Enözel – Burmistrz Gminy Pieszyce, Pani Anna Zawiślak – Wicewójt Gminy Nowa Ruda, Pan Adam Hausman – Wójt Gminy Walim, Wiceprezes Zarządu LGD - Pan Grzegorz Szymański Wiceburmistrz Gminy Głuszyca, Roman Głód – Burmistrz Gminy Głuszyca, Panie: Marta Kielar – Członek Zarządu LGD, Katarzyna Łazanowska,  Sylwia Gaza, Magdalena Tylak oraz Justyna Gnieciak oraz Iweta Głód. 

Na spotkaniu przedstawiono Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR - projekt z dn. 10-05-2023r. oraz Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR – również projekt (informacje ogólne). 

Omówiono szczegółowo wytyczne dla komponentów wdrażania LSR, przedstawiono poziomy wsparcia dofinansowania, limity w odniesieniu do założeń wynikających z diagnozy obszarów oraz celi dla obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie. Na podstawie przedstawionych informacji przedstawiono opracowany plan finansowy, plan działania oraz budżet nowej strategii, uwzględniono w nim również formularze zgłoszeń oraz przekazane Fiszki projektowe dla przedsięwzięć i projektu budżetu. Szczegółowe informacje co do projektów realizowanych przez gminę mają zostać przedstawione w najbliższych dniach celem doprecyzowania i zamknięcia budżetu. Zgłoszono potrzebą realizacji dwóch koncepcji Smart Villages (gmina Głuszyca oraz Gmina Nowa Ruda). Przedstawiciele pozostałych gmin zainteresowani byli realizacją Operacji własnych oraz grantów, co zostało uwzględnione w projekcie.  Wpisano projekt grantowy polegający na realizacji koncepcji SV. Poza tym wpisano działania związane zarówno z rozwojem działalności pozarolniczych jaki rozwojem małych gospodarstw rolnych na podstawie zgłoszeń z wykorzystaniem formularzy uwag. Założono działania animacyjne, które będą wspierały realizowanie komponentów wdrażania. Wszystkie te zakresy mają zostać ujęte w planie komunikacji, którego ostateczna forma pojawi się po uzyskaniu z urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Planu minimum w tym zakresie. 

Grupa robocza o krok dalej

W ubiegłym tygodniu (17-11-2022r.) w urzędzie Gminy w Głuszycy odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej współpracującej przy tworzeniu LSR w perspektywie 2023-2027 z członkami Stowarzyszenia. Przedstawiono dotychczas wypracowany materiał i ustalono dalszy plan działania.

Do tej pory zgodnie z założeniami przeprowadzono 10 spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną we wszystkich gminach tworzących obszar LSR. Spotkania zostały poświęcone określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału każdej z gmin oraz w szczególności dalszych potrzeb rozwojowych i kierunków działania poprzez dofinansowanie ze środków EFRROW. Potrzeby te ujmowano również w kontekście zagadnień min. takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru LGD.

Poddano również ocenie dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami i instytucjami funkcjonującymi na terenie naszych gmin. Przygotowana została również analiza SWOT. Równie ważnym aspektem rozmów było zdiagnozowanie grup przede wszystkim społecznych, które uzyskały wsparcie i określenie zakresu tego wsparcia, jak również grup, które zostały zaniedbane w szeroko rozumianej integracji.

Dotychczasowa analiza została zawarta w Raporcie z prac nad przygotowaniem dokumentu dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Na podstawie tej analizy skonsultowane zostaną cele i założenia tworzonej LSR oraz zbudowanie oczekiwanego ostatecznego kierunku rozwoju dla naszej społeczności. Przedstawiono zebranym dotychczasowe wyniki odnoszące się do projektu Kryteriów Wyboru LSR, w którym zawarto zakres powiązań poszczególnych rozdziałów dokumentu, ich wagę oraz wyniki zdiagnozowanych grup na obszarze.

Przyjęto ogólny plan pracy, w tym spotkania ze zdiagnozowanymi na obszarze grupami osób w niekorzystnej sytuacji. Kolejno na podstawie pojawiających się danych opracowywane i udostępniane będą kolejne rozdziały LSR. Zaplanowano również spotkania z potencjalnymi członkami LGD oraz potencjalnymi partnerami projektów. Stworzono matrycę logiczną planu grupy roboczej, tak aby usprawnić jej pracę.

Zakończyliśmy II cykl spotkań konsultacyjnych

We wtorek 11-10-2022r.  w Urzędzei Miejskim w Głuszycy odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu warsztatów organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
obejmującej gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.
Mieszkańcy naszego obszaru mieli możliwość włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – wspólnie określono potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru, a także cele strategii. Powstała analiza SWOT, a prowadzone dyskusje wzbudzały żywe zainteresowanie podejmowanymi tematami.

Poza spotkaniami bezpośrednimi przewidywana jest dalsza możliwość konsultowania poszczególnych, tworzących się części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji, w tym elektronicznej.

Będą mieli Państwo możliwość wnoszenia pomysłów i uwag za pośrednictwem:

  • strony internetowej, na której poza wszelkimi obowiązkowymi informacjami zostanie zamieszczony formularz zgłaszania uwag
  • punktu konsultacyjnego w siedzibie LGD umożliwiającego bezpośrednie składanie
    i pobieranie ankiet w tradycyjnej formie, możliwość składania własnych inicjatyw
    i pomysłów oraz uwag do LSR
  • formularza kontaktowego (e-mail) po przedstawieniu opracowanego materiału ze spotkań na stronie internetowej www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Na Państwa opinie będziemy czekali przez cały czas tworzenia Strategii, piszemy ją dla Państwa i chcielibyśmy aby była jak najbardziej zgodna z oczekiwaniami naszych mieszkańców.

28-09-2022 Jedlina-Zdrój

29-09-2022 Gmina Nowa Ruda

04-10-2022 Walim

06-10-2022 - Pieszyce

11-10-2022 Głuszyca

II cykl spotkań konsultacyjnych - warsztaty

Spotkanie konsultacyjne Głuszyca

W dniu 20-09-2022r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.  

Zebranych przywitał Pan Grzegorz Szymański - Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie", będący jednocześnie gospodarzem gminy.

Spotkanie poprowadziła Pani Iweta Głód oraz Pani Karolina Jarmuła. 

Dziękujemy za uczestniczenie członkom grupy roboczej, przedstawicielom władz oraz mieszkańcom Gminy Pieszyce  - jednocześnie zapraszamy na II serię spotkań warsztatowych.

W tym samym miejscu spotykamy się ponownie w dniu 11-10-2022r. /wtorek/ godz. 15:00.

20-09-2022r.

Spotkanie konsultacyjne Jedlina-Zdrój

W dniu 19-09-2022r. odbyło się czwarte spotkanie konsultacyjne I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Gościliśmy w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 

Spotkanie poprowadziła Pani Iweta Głód oraz Pani Karolina Jarmuła. 

Dziękujemy za uczestniczenie członkom grupy roboczej oraz mieszkańcom Gminy Pieszyce  - jednocześnie zapraszamy na II serię spotkań warsztatowych.

W tym samym miejscu spotykamy się ponownie w dniu 28-09-2022r. /środa/ godz. 15:00.

19-09-2022r.

Spotkanie konsultacyjne Walim

W dniu 15-09-2022r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Gościliśmy w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. 

Spotkanie poprowadziła Pani Iweta Głód oraz Pani Karolina Jarmuła. 

Dziękujemy za uczestniczenie członkom grupy roboczej, przedstawicielom władz oraz mieszkańcom Gminy Walim  - jednocześnie zapraszamy na II serię spotkań warsztatowych.

W tym samym miejscu spotykamy się ponownie w dniu 04-10-2022r. /wtorek/ godz. 15:00.

15-09-2022r.

Spotkanie konsultacyjne Pieszyce

W dniu 13-09-2022r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Gościliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach. 

Zebranych przywitała Pani Dorota Konieczna - Enözel - Prezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie", będąca jednocześnie gospodarzem gminy, a przede wszystkim jej mieszkańcem.

Spotkanie poprowadziła Pani Iweta Głód oraz Pani Karolina Jarmuła. 

Dziękujemy za uczestniczenie członkom grupy roboczej, przedstawicielom władz oraz mieszkańcom Gminy Pieszyce  - jednocześnie zapraszamy na II serię spotkań warsztatowych.

W tym samym miejscu spotykamy się ponownie w dniu 06-10-2022r. /czwartek/ godz. 15:00.

13-09-2022r.

Spotkanie konsultacyjne - Ludwikowice Kłodzkie

W dniu 08-09.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Gościliśmy w dawnym Muzeum Ziemi Sowiogórskiej - Galerii Ludwikowice. 

Spotkanie prowadziła Pani Iweta Głód oraz Pani Karolina Jarmuła. 

Dziękujemy za uczestniczenie członkom grupy roboczej, przedstawicielom władz oraz mieszkańcom Gminy Nowa Ruda - jednocześnie zapraszamy na II serię spotkań warsztatowych.

W Galerii Ludwikowice spotykamy się ponownie w dniu 29-09-2022r. /czwartek/ godz. 15:00.

08-09-2022r.

Spotkania konsultacyjne

Zapraszamy serdecznie na spotkania z przedstawicielami grupu roboczej 

**********************************************************************************************

Konsultacje społeczne - warsztaty

                                

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25-07-2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich >>> fotorelacja 


Umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-6934-UM0100029/22 z dn. 25-07-2022 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy
LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

II nabór wniosków >>> pobierz 

CEL OPERACJI: Wspieranie rowoju lokalnego na obszarach wiejskich. 

Planowane wyniki operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. 

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

***********************************************************************************************

W dniu 18-07-2022 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Głuszycy odbyło się spotkanie przedstawicieli Gmin tworzących obszar Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" tj.: Głuszycy, Jedliny-Zdrój, Gminy Nowa Ruda, Pieszyc
i Walimia. 

Celem spotkania było powołanie grupy roboczej ds. utworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie programowania 2023-2027. Wraz z powołaną grupą roboczą ustalono zakres prac oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych i warsztatów. Grupa robocza będzie uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami obszaru, których już dziś zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń LSR, w tym określenia kierunku rozwoju,  oceny naszego potencjału, zdiagnozowania potrzeb, przedstawienia swoich pomysłów i opinii. 

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiebiorców oraz mieszkańców. 

UWAGA - PIERWOTNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW USTALONY PODCZAS POWOŁANIA GRUPY ROBOCZEJ MOŻE ULEGAĆ AKTUALIZACJI - AKTUALNE TERMINY ZAMIESZCZANE BĘDĄ W ZAKŁADCE:
KONSULTACJE SPOŁECZNE - HARMONOGRAM   

                                                                      KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ >>>

Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań konsultacyjnych: 

Gmina  Termin Miejsce Adres  Godzina
Jedlina-Zdrój 06-09-2022r. 
/wtorek/
Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój 
15:00
Gmina Nowa Ruda  08-09-2022r. 
/czwartek/
Muzeum Ziemi Sowiogórskiej  ul. Główna 65, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie 15:00
Pieszyce  13-09-2022r. 
/wtorek/
Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury
ul. Kopernika 37
58-250 Pieszyce
15:00
Walim  15-09-2022r. 
/czwartek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
58-320 Walim
15:00
Głuszyca 20-09-2022r. 
/wtorek/
Urząd Miejski w Głuszycy 
- Sala Konferencyjna
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca 
15:00

oraz harmonogram warsztatów: 

Gmina  Termin Miejsce Adres  Godzina
Jedlina-Zdrój 27-09-2022r. 
/wtorek/
Centrum Kultury
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój 
15:00
Gmina Nowa Ruda  29-09-2022r. 
/czwartek/
Muzeum Ziemi Sowiogórskiej  ul. Główna 65, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie 15:00
Walim  04-10-2022r. 
/wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
58-320 Walim
15:00
Pieszyce  06-10-2022r. 
/czwartek/
Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury
ul. Kopernika 37
58-250 Pieszyce
15:00
Głuszyca 11-10-2022r. 
/wtorek/
Urząd Miejski w Głuszycy 
- Sala Konferencyjna
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca 
15:00

*********************************************************************************************************************************

WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE  19.1 ZŁOŻONY - 29.04.2022R.

Informujemy, że 29 kwietnia 2022r. złożyliśmy Wniosek o przyznanie pomocy - poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Środki, o które się staramy mają zostać przeznaczone na prace związane z przygotowaniem nowej strategii i realizowaniem kolejnych marzeń naszych mieszkańców i inwestorów. 

Przed nami ogrom pracy, a o jej kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco. Żaden plan rozwoju danego obszaru nie może obyć się bez konsultacji z jego mieszkańcami, dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy, spotkań, zgłaszania uwag - dzielenia się z nami swoimi opiniami. 

W tym celu stworzyliśmy specjalną zakładkę KONSULTACJE LSR 2023-2027 gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, ankiety, formularze, a przede wszystkim harmonogram spotkań w każdej gminie i projekty tworzonego dokumentu. 

Zapraszamy!

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031