Operacja Własna

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      12. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01815-6935-UM0132877/23 z dn. 25.08.2023r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

CEL OPERACJI: Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" poprzez powstanie interaktywnej mapy i stworzenie lokalnej marki turystycznej. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby publikacji i warsztatów

           pobierz >>>

           Aneks nr 1 >>>

************************************************************************************

Projekt współpracy

                          "Piękno i Natura"

                              

                               "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
                                                      Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      11. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00010-6936-UM0130011/22 z dn. 11.10.2022r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: 
Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promocja obszaru. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost: liczby wydarzeń / imprez i warsztatów, działań promujących projekt, liczbę projektów i LGD w nim uczestniczących, wydarzeń o charakterze ponadregionalnym oraz publikacji. 

Partnerzy projektu: 

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" 
 2. Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz 
 3. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" 
  pobierz >>>

Wsparcie przygotowawcze

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25-07-2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00029-6934-UM0100029/22 z dn. 25-07-2022 
działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

II nabór wniosków >>> pobierz 

CEL OPERACJI: Wspieranie rowoju lokalnego na obszarach wiejskich. 

Planowane wyniki operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. 

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zawarte umowy:

UMOWA - GRANT 6 - tytuł: "Nasze Góry Sowie" 

                                

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      9. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01357-6935-UM0122117/21 z dn. 01.03.2022r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: Wykorzystanie potencjału społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz inicjatywy zwiększające aktywność społeczności lokalnych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez oraz warsztatów. 

           pobierz >>>

************************************************************************************

UMOWA - GRANT 5 - tytuł: "Atrakcyjne Góry Sowie" 

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      8. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01356-6935-UM0122116/21 z dn. 01.03.2022r.  

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

CEL OPERACJI: Promocja regionu poprzez inicjatywy zwiększajace aktywność społeczności lokalnej, świadomość walorów historycznych i przyrodniczych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost ilości publikacji i wydarzeń promocyjnych. 

         pobierz >>>

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 3 - tytuł: "Atrakcyjna Infrastruktura"

                               

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      7. Umowa o przyznaniu pomocy nr 01240-6935-UM0121989/21 z dnia 09-07-2021r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

CEL OPERACJI: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury"  

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących budowę/przebudowę   obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

           pobierz >>> 

Aneks nr 1 >>> 16-12-2021

********************************************************************************************************************

I MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY 

"Festiwal Kulinarny: tradycje wsi polskiej i czeskiej"  KUL-FEST"

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      6. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM0130006/20 z dn. 10.05.2021r. (po Aneksie nr 2: Nr umowy 00006-6936-UM0120006/20)

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. 

CEL OPERACJI: 

 1. LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych poprzez realizację wydarzeń i warsztatów na temat zdrowego odżywiania z wykorzystaniem Eco produktów; Rozwijanie oferty promocyjnej regionu poprzez wydanie publikacji promocyjnych i organizację wydarzenia. 
 2. LGD "Ujście Baryczy" - Wypromowanie obszaru "Ujście Baryczy"

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez i warsztatów oraz publikacji. 

Partner zagraniczny: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

pobierz >>>>>>

Aneks nr 1 10-05-2021

Aneks nr 2 14-10-2021

Aneks nr 3  19-01-2022

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 4 - tytuł: "Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo"

                               

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      5. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00843-6935-UM0121383/19 z dnia 30.12.2019r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

CEL OPERACJI: Wyposażenie miejsc, służacych społecznosci lokalnej jako miejsca spotkań mających na celu krzewienie lokalnej kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę środowiska. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. 

           pobierz >>>

           Aneks nr 1  25-02-2020

           Aneks nr 2  24-06-2020

           Aneks nr 3  12-04-2021

***************************************************************************************

UMOWA - GRANT 2 - "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich" 

                                

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      4. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00570-6935-UM0121146/18 z dn. 28.12.2018r. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

CEL OPERACJI: Wykorzystanie potencjału społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz inicjatywy zwiększające aktywność społeczności lokalnych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost liczby wydarzeń / imprez oraz warsztatów. 

           pobierz >>>

            Aneks nr 1 07-10-2019

            Aneks nr 2 30-01-2020

            Aneks nr 3 20-07-2020

******************************************************************************************

UMOWA - GRANT 1 - "Inicjatywy służące promocji regionu" 

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

      3. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00339-6935-UM0120005/17 z dn. 10.05.2018r. (po Aneksie nr 1: zmiana na nr 00339-6935-UM0120676/17 ) 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

CEL OPERACJI: Promocja regionu poprzez inicjatywy zwiększajace aktywność społeczności lokalnej, świadomość walorów historycznych i przyrodniczych. 

Planowane wyniki operacji: Wzrost ilości publikacji i wydarzeń promocyjnych. 

          >>> pobierz  

                 Aneks nr 1   30-11-2018

                 Aneks nr 2   27-12-2018 

                 Aneks nr 3   29-07-2019

                 Aneks nr 4   26-08-2019

                 Aneks nr 5   25-11-2019

*************************************************************************************************

UMOWA - FUNKCJONOWANIE LGD 

                               

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie" 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-6937-UM0100016/16 z dn. 19-07-2016r.
  CEL OPERACJI: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  Przewidywane wyniki: Finanoswy postęp we wdrażaniu LSR. 

          pobierz >>>

          a) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 22-12-2017) >>> 
 
         b) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 21-06-2018) >>> 
 
         c) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy - 17-06-2020) >>>
 
         d) Zmiana terminów transz pomocy (załącznik nr 1 do umowy -24-06-2021) >>> 

**************************************

UMOWA RAMOWA 

                              

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie" 

 1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00015-6933-UM0110007/15 z dn. 20-05-2016r. 

          pobierz >>>

 • Aneks Nr 1 do umowy ramowej z dnia 17-08-2016 (Zmiana załącznika nr 1 - Strategia LSR) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 2 do umowy ramowej z dnia 06-04-2017 (Zmiana załącznika nr 1 - Strategia LSR) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 3 do umowy ramowej z dnia 08-06-2017 (Zmiana treści umowy) 
  pobierz >>> 


 • Aneks Nr 4 do umowy ramowej z dn. 15-03-2018 (Zmiana załączników nr 1,3,4,5,8 w związku ze zmianą procedur)
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 5 do umowy ramowej z dn. 30-01-2019 (Zmiana załączików nr 1 /LSR/ w związku ze zmianą procedur) 
  pobierz >>>

 • Aneks Nr 6 do umowy ramowej z dn. 25-02-2019r. (zmiany nadrzędne zaproponowane przez IW)
  pobierz >>> 

 •  Aneks Nr 7 do umowy ramowej z dnia 28-06-2019 (bonus pieniężny dla LGD) 
  pobierz >>> Aneks 

 • Aneks Nr 8 do umowy ramowej z dnia 30-04-2020 (bonus pienieżny dla LGD)
  pobierz>>>

 • Aneks Nr 9 do umowy ramowej z dnia 29-12-2020 (zmiany LSR)  zal LRS
 • Aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 14-06-2021 zmiana harmonogramu naborów i LSR
 • Aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 02-11-2021 (zmiana LSR)  zal LSR 
 • Aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 23-01-2023 (zmiana LSR) 
 • Aneks nr 13 do umowy ramowej z dn. 07-06-2023r. (zniesienie kamienia milowego) 
 • Aneks nr 14 do umowy ramowej z dn. 12-12-2023r. (zmiana LSR) 
  Aneks nr 15 do umowy ramowej z dn. 04-06-2024 (zmiana LSR) LSR

**************************************************************************************************

Szanowni Państwo 

        Informujemy, że w dniu 19-07-2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie": Prezes Zarządu - Pan Grzegorz Walczak wraz z Członkiem Zarządu - Panią Renatą Świerszczak, podpisali Umowę o przyznaniu pomocy dla Stowarzyszenia, której przedmiotem jest realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji". Po otrzymaniu środków, na które z niecierpliwością oczekujemy, przystąpimy do organizacji spotkań i szkoleń dla wszystkich zainteresownych wsparciem z EFRROW. 

Informacje o terminach spotkań i szkoleń będziemy zamieszczali na bieżąco na naszej stronie w aktualnościach oraz specjalnie przygotowanych zakładkach dla PROW 2014-2020 oraz na Państwa życzenie również drogą e-mail na wskazane przez Państwa adresy. 

                                                                                                                                                 Zapraszamy do kontaktu.

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli Umowę o warunkach i sposobie realizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację obejmuje wsparcie operacji w ramach LSR, wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD i wynosi
                                                                                         6 813 000,00 zł. 

Przystępujemy zatem do wykonania umowy! 
Dziękujemy za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

                                                                                                                                           Zarząd LGD

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031