Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Aktualne wnioski, biznesplany, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

ARCHIWUM:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

Duże operacje i rozwój przedsiębiorczości

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (v. 2z) + instrukcja (v. 3z - Aktualizacja instrukcji 23-11-2016) + załączniki (pobierz): zam. 09-09-2016 obowiązuje od 03-09-2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) (v. 2z) zam. 09-09-2016 obowiązuje od 03-09-2016 (aktualizacja instrukcji 04.05.2017r.)

Umowa przyznania pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja pdf)  (wersja excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu v. 2z (pdf) - aktualizacja 06-02-2017 

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) 06-02-2017 

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

********************************************************************

ARCHIWUM

Umowa przyznania pomocy v. 4z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 08-02-2017

Umowa przyznania pomocy (pobierz)  WERSJA 3z (29-12-2016)

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik) WERSJA 2z (09-09-2016)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik) 

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik) (v. 2z) zam. 09-09-2016

Data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r. (Wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Umowa o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) >>> pobierz dokumentację

Podejmowanie działalności

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumentacja z dn. 09-09-2016: (Wersja 2z) obowiązuje od 03-09-2016 - aktualizacja: 10 luty 2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 30.05.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik) 

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu v. 2z  (wersja pdf) - aktualizacja 06-02-2017

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) - 06-02-2017

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

********************************************************************

ARCHIWUM - data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r. (Wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację

Umowa przyznania pomocy >>> pobierz dokumentację

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) 

Granty

Granty - dokumentacja dla Beneficjentów - LGD

      3. Wersja_09032017_>>>pobierz_pdf     Załączniki do projektów grantowych     

ARCHIWUM:   

      2. Wersja_2_Procedury dla projektów grantowych >>> 18-07-2016

 1. Pełna dokumentacja >>> 28-12-2015

wersja_1_Procedury dla projektów grantowych >>> 28-12-2015

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 26.07.2017, v.3z obowiązuje od 20.07.2017

Umowa przyznania pomocy 3z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 07.07.2017

ARCHIWUM

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (2z) (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 2z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

DOKUMENTY WSPÓLNE:

Rozporządzenie

 1. Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

          >>> pobierz pdf

1.1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia: 02-09-2016

Data wejścia w życie: 03-09-2016 

         >>> pobierz pdf

ZALICZKI

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

Wzór gwarancji (pobierz plik)

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031