Data publikacji informacji: 24-02-2023

Informacja o niezgłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnej przez potencjalnego wnioskodawcę

W związku z zamieszczeniem w dniu 24.01.2023 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”- www. partnerstwo-sowiogorskie.pl  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2023/OW z dnia 24 stycznia 2023r. pn. Sowie Góry - Nasze Góry, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 24-02-2023 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.   

*******************************************************************************************************************         

Data publikacji informacji: 24-01-2023

Pobierz treść informacji nr 1/2023/OW>>>

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

 NR 1/2023/OW z dnia 24 stycznia 2023r.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin:

Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim

 

realizując Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 Operacja pod tytułem „Sowie Góry – Nasze Góry” ma na celu:

 • wypromowanie obszaru LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” poprzez stworzenie mapy (składana w harmonijkę) z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi regionu
  z drugostronnym opisem wskazanych atrakcji w przyjaznej formie. W pakiecie wyrywanka formatu A3 z atrakcjami spójnymi z mapą, strona druga – forma kolorowanki. Publikacja stanowi rozwinięcie oferty promocyjnej do wykorzystania podczas wszelkiego rodzaju imprez, warsztatów i wydarzeń.
 • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu w zakresie: Stworzenia i rozwoju produktu lokalnego, turystycznego, podejmowania wspólnych działań rozwijających potencjał obszaru. Grupy docelowe to między innymi podmioty/osoby prowadzące działalność turystyczną, kulturową, gospodarczą na obszarze LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”. Operacja ma na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego, budowanie poczucia lokalnej wspólnoty na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa Sowiogórskiego”

  W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji wciągu 30 dni od dnia opublikowania tej informacji, czyli do dnia 23.02.2023r. w godzinach pracy biura. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

LGD może złożyć wniosek o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa na realizację operacji własnej, jeżeli w ciągu 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

Zakres tematyczny operacji

 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych(w ramach zakresu, 
  o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8)
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1)

Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015 z późn. zm.)

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju

Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego w zrównoważonym i dynamicznym rozwoju obszaru Partnerstwa Sowiogórskiego
Cel szczegółowy  1.2. Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocną marką turystyczną Gór Sowich -promocja obszaru
Przedsięwzięcie  1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich

Cel ogólny 2: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa Sowiogórskiego”

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty        

Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edukacja przyrodnicza  i klimatyczna

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach operacji:

 • liczba publikacji promocyjnych – 1 szt.
 • liczba warsztatów – 1 szt.

Forma wsparcia – refundacja

 Intensywność pomocy: 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Limit środków na realizację operacji – 16 775,39 EUR (67 101,56 PLN)

Wymagana realizacja 2 wskaźników (warsztat/publikacja promocyjna) w ramach jednej operacji własnej:

 • publikacja promocyjna – kwota maksymalna jednego wskaźnika – 8 277,14 EUR ( 33 108,56 PLN)
 • warsztat – kwota maksymalna jednego wskaźnika -5 380,77 EUR (21 523,08 PLN)

Kryteria wyboru operacji własnej i wymagana minimalna liczba punktów:

 1. Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)  
 2. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 3. Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów (0 pkt.)
 4. Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
 5. Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
 6. Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
 7. Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji,
  w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.) (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
 8. Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
 9. Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystał ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca
  z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) / wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
 10. Wnioskodawca spoza sektora publicznego (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
 11. Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.) 

Minimalna liczba punktów  21.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:

Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: podmiot zgłaszający składa zamiar realizacji operacji (w formie pisemnej) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia w formie pisemnej bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, które mieści się w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, w godzinach pracy biura
w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (tj. do dnia 23.02.2023r.). Zamiar realizacji operacji powinien zawierać dane pozwalające na identyfikację podmiotu zgłaszającego oraz być podpisany przez podmiot zgłaszający lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgłaszającego.

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:

podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, jeśli spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat planowanej do realizacji operacji własnej udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” pod nr tel. 74 871 61 50 oraz w siedzibie w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26, w godzinach pracy biura, po wcześniejszym telefonicznym lub poprzez email  uzgodnieniu terminu lub pod nr tel. 74 871 61 50

Dokumenty do informacji: 

Formularz zgłoszenia - wzór >>> pobierz 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Karta oceny wykonawcy>>> pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji własnych w ramach LSR >>> pobierz pdf 

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031